#1
for my Ibanez RG1570
16' Gibson SG Std.
15' Ibanez JEM Jr.
OD9 Pro+>CM-2>BC-2>Wylde Phase>Gravy>Flashback
Marshall JCM800>V212(Vet.30/ET-65)
Ibanez TSA15H>1x12 (G12n-65)
Randall RVC5>1x12 (G12n-65)