#2
Hi guys.. "knape knape amar hiya knape" .. ei gaan-tar chords keu post korbe plz...

knape knape , amar hiya knape
A ki je kando, aki je kando
aki kando, sob pondo, a bromando sunno lage
tumi chara sunno lage...
knape knape...
.......................
.......................
Coffee chara sunno lage..
Cafe cafe, amar priya cafe...Hi guys.. "knape knape amar hiya knape" .. ei gaan-tar chords keu post korbe plz...

knape knape , amar hiya knape
A ki je kando, aki je kando
aki kando, sob pondo, a bromando sunno lage
tumi chara sunno lage...
knape knape...
.......................
.......................
Coffee chara sunno lage..
Cafe cafe, amar priya cafe...Hi guys.. "knape knape amar hiya knape" .. ei gaan-tar chords keu post korbe plz...

knape knape , amar hiya knape
A ki je kando, aki je kando
aki kando, sob pondo, a bromando sunno lage
tumi chara sunno lage...
knape knape...
.......................
.......................
Coffee chara sunno lage..
Cafe cafe, amar priya cafe...