#1
އެމެރިކާ ނުވަތަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ އަކީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ދައުލަތް ނުވަތަ ރާއްޖެ އެކުވެގެން އުފެދިފައިވާ ފެޑެރަލް ދުސްތޫރީ ޖުމްހޫރިއްޔާއެކެވެ.އެމެރިކާގެ ގުޅިފައިވާ 48 ސިޓީ އުތުރު އެމެރިކާ ބައްރު ގައި ވެއެވެ. މިބައި ބޯޑަރު ކުރެވިފައިވަނީ އުތުރުން ކެނެޑާ އާއެވެ. އަދި ދެކުނުން މެކްސިކޯ އާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސްޓޭޓް އެލަސްކާ އޮންނަނީ ކެނެޑާގެ ހުޅަގު އިރުން ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ އައްސޭރި އަށް ވާގޮތަށެވެ. އަދި ހަވާއީ އޮންނަނީ ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ މެދުތެރޭގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އެތައް ޓެރިޓަރީތައް ޕެސިފިކް އަދި ކެރީބިއަން ސަރަޙައްދު ގައި ވެއެވެ. 3.7 މިލިއަން އަކަމޭލުގެ ބޮޑުމިނާއި އަދި 310 މިލިއަންގެ އާބާދީ އަކާއެކު އެމެރިކާ ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ 3 ވަނަ ނުވަތަ 4 ވަނަ އަށް އެންމެ ބިންބޮޑު އަދި ބިމުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު 3 ވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމުގެ ގޮތުގައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ހިޖުރަ ކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެމެރިކާގެ އިގްތިޞާދަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް އިގްތިޞާދެވެ. 2005ގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގެ ގޮތުން އެމެރިކާ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް އުޅެނީ 13 ޓްރިލިއަން އަށްވުރެ މަތީގައެވެ.
#7
Spanish.
What a long strange trip it's been

Nothing to see here.

You hail the calves as eloquently as any facade of Easter Island.

Quote by Pencil Man
You know it get's serious when UG's Obama tells you off.


Call me Mr. President
#9
Quote by darkcheef
Dhivehi

Thanks google

How did you find that via google? I searched like 4 different parts of that and it didn't come up with anything.
#11
Quote by genghisgandhi
How did you find that via google? I searched like 4 different parts of that and it didn't come up with anything.


I put one letter and "language" and English results only and saw it said Dhivehi, googled that and that wiki came up.
dirtbag ballet by the bins down the alley
as i walk through the chalet of the shadow of death
everything that you've come to expect


#12
Rainman with severe dyslexia.
I shall grant you three wishes.

None of which will work.


Does the above post enrage, offend or confuse you?

Good.


I like my women how I like my guitars. Curvy and like it when I finger them.
#14
Quote by Trowzaa
I put one letter and "language" and English results only and saw it said Dhivehi, googled that and that wiki came up.

Wow you're like that guy from Catfish
#15
I don't understand the reference but I'll take it as a compliment.
dirtbag ballet by the bins down the alley
as i walk through the chalet of the shadow of death
everything that you've come to expect


#19
gay language
“Just to sum up: I would do various things very quickly.” - Donald Trump
#22
Quote by bradulator
gay language

I'm sure it's not that
R.I.P. M.C.A.
Tweet at me bro
lushacrous loves you
Quote by blake1221
Don't be ludicrous, lushacrous.
Quote by Gunpowder
that joke regarding your username was NOT originally posted by blake1221. That was a Gunpowder original.

I INVOKE SOPA TO SMITE YE FOR THIS FALSEHOOD.
#23
Quote by lushacrous
I'm sure it's not that


Don't be stho sthilly.
dirtbag ballet by the bins down the alley
as i walk through the chalet of the shadow of death
everything that you've come to expect


#25
what the hell???

Letters
The old set of letters used to be:
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޱ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ
The Maldivian letters now used are:
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ
The letter ޱ was replaced by ޏ during the rule of Mohamed Ameen Didi
#30
Cornish

It is the language of the hens
Quote by Trowzaa
I wish I was American.

~ A Rolling Potato Gathers No Moss ~
#31
I don't think my computer can understand what it is. It comes up as rectangles with numbers in it.
I just Google Image'd a section of it. I got a picture of a guy on the ground with his head blown open. Pleasant.
FORZA CATANIA
Last edited by jonathan666666 at Jan 29, 2013,