"Winfield Warmup" Guitar Workshop, September 12-14, 2014, Overland Park, KS

#2
Aisatsu, māku· furufōdo (koringusufōramumenbā `osoroshī pikkā') to I (koringusufōramumenbā GrierRiceFan) wa ōbārandopāku, Kanzasu-shū de 9 tsuki 12 tsuki 14-nichi, 2014-nen ni kaisai sa reru flatpicking gitāwākushoppu no shūmatsu o seisan shite iru. Insutorakutā wa, jimu· hāsuto, kotoshi no 2-kai IBMA gitāpureiyādearu. Hibon'na to jefugānjī, maruchiinsuto~urumentarisuto, u~infīrudofidoruchanpion, gitāinsutorakutā. Kyōiku-yō no wākushoppu ni kuwaete, wareware wa mata, jimu· Baggett, rōrensu, Kanzasu-shū no misasutorītomyūjikku no shoyū-sha ga hikiiru `vu~intēji· gitā' no wākushoppu o motte imasu. Jimu wa, yoku shira rete iru vu~intējidīrādearu antīkurōdoshō de no vu~intēji kiki no kantei o okonai, soshite murui no vu~intējikorekushon o atsumete iru. Wareware wa mata, ikutsu ka no senzen no D - 18 S to D - 28 S o fukume, kare ga te ni ataeru no gakki o purei suru kikai o motsu koto ni narimasu. Ko no yōna ōku no wākushoppu de sankasha to shite, māku to watashi no ryōhō wa, ōku no baai, yaya shitsubō o hanarete kita. Sesshon e no kōzō ya, sankasha ga jibun no ensō sukiru o kaizen shite iru ka hi ka wa hontō no handan ga sonzaishinai ka no yō ni omowa reru. Ōku no baai, anata wa hotondo gitā o hajikun. Watashitachi no wākushoppu wa, korera no ketten ni taisho shi, kokufuku suru koto o mokuteki to shite imasu. Kyōiku-sha to shite, watashitachiha daremoga, karera ga tōchaku shita toki yori mo yoi senshu o nokoshi kakujitsu ni suru tame ni sesshon o kōzō-ka suru tame ni, flatpicking e no jōnetsu to ketsugō shi, seijin gakushū no gainen no chishiki o shiyō shite imasu. Shōsai ni tsuite wa,(kōshi ga shutsuen ātisuto ni narimasu), matawa hoteru no heya (sore ga hitsuyō suru hitsuyō ga arimasuga) o wākushoppu (1 konsātochiketto o fukumu) ya konsāto no chiketto o kōnyū suru tame ni, tōsha no u~ebusaito o goran kudasai: HTTP: / / Www. Wiresandwoodproductions. Komu wareware wa mata, nasshubiru ni 3 tsuki 2015 no tame ni betsu no wākushoppu no shūmatsu o keikaku shite iru. Wareware dake de, mada tokutei no hidzuke matawa sonohoka no shōsai wa arimasenga, wareware ga okonau, ichido keisai shimasu. Anata ga dekiru baai 9 tsuki ni go sanka kudasai. Kanpai māku· furufōdo to jimu Kitterman
banned
#3
Mark Fulford (Collings Forum member “dreaded picker&rdquo and I (Collings Forum member GrierRiceFan)


At least put some effort in
dirtbag ballet by the bins down the alley
as i walk through the chalet of the shadow of death
everything that you've come to expect