#1
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: center;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">4 người trở th&agrave;nh triệu ph&uacute; nhờ xổ số Powerball ng&agrave;y 13/8/2017</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sau phi&ecirc;n quay thưởng xổ số tự chọn&nbsp;Powerball&nbsp;diễn ra v&agrave;o Chủ nhật, ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 8 năm 2017 (theo giờ Việt Nam), thế giới &nbsp;ghi nhận c&oacute; th&ecirc;m 4 người trở th&agrave;nh triệu ph&uacute; nhờ tr&uacute;ng Giải Nhất của giải xổ số n&agrave;y. Trong khi đ&oacute; vẫn chưa c&oacute; ai may mắn tr&uacute;ng được giải Jackpot của xổ số Powerball với c&aacute;c con số trong kết quả xổ số l&agrave; 20, 24, 26, 35, 49 v&agrave; 19 l&agrave; số Power Ball may mắn m&agrave;u đỏ.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: center;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><img alt="" src="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/57/61/d7/5761d720baed0f23664e2e19b26af9b4.png" /></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: center;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xổ số tự chọn Powerball hiện đ&atilde; tăng vọt l&ecirc;n mốc 9800 tỷ</span></span></em></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xem nhanh: </span><a href="https://ok.ru/soicaurongbachkim"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Soi cau 888</span></a><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> để biết chuẩn x&aacute;c con số may mắn tr&uacute;ng Jackpot xổ số kiểu Mỹ tại Việt Nam .</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cụ thể phi&ecirc;n quay thưởng đ&atilde; ghi nhận c&oacute; 4 người trở th&agrave;nh triệu ph&uacute; nhờ sở hữu c&aacute;c tấm v&eacute; c&oacute; đ&uacute;ng 5 cặp số tr&ugrave;ng với 5 cặp số tương ứng trong kết quả xổ số Powerball (kh&ocirc;ng cần theo thứ tự) v&agrave; mỗi người sẽ nhận được giải thưởng mỗi giải trị gi&aacute; $1 triệu USD. Theo th&ocirc;ng tin thống k&ecirc; từ h&atilde;ng xổ số Powerball, phi&ecirc;n quay thưởng cũng ghi nhận c&oacute; hơn 2,1 triệu tấm v&eacute; tr&uacute;ng thưởng c&aacute;c giải nhỏ với tổng gi&aacute; trị trao thưởng đạt hơn $19,4 triệu USD.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tốc độ tăng gi&aacute; trị của giải xổ số Powerball diễn ra ng&agrave;y c&agrave;ng nhanh hơn do lượng mua v&eacute; xổ số Powerball tăng mạnh tại Mỹ cũng như nhiều nước tr&ecirc;n thế giới khi gi&aacute; trị giải thưởng ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n hấp dẫn.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giải thưởng cho lần quay số kế tiếp của xổ số Powerball diễn ra v&agrave;o Thứ Năm ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 8 năm 2017 (theo giờ Việt Nam) với gi&aacute; trị l&agrave; $430 triệu USD (tương đương hơn 9800 tỷ VNĐ).</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Trước đ&oacute;, kết quả xổ số tự chọn Powerball của Mỹ v&agrave;o Thứ Năm ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 8 năm 2017 (theo giờ Việt Nam) vẫn chưa c&oacute; người tr&uacute;ng giải Jackpot với c&aacute;c con số chiến thắng l&agrave; 12, 30, 36, 47, 62 v&agrave; 9 l&agrave; số Power Ball may mắn m&agrave;u đỏ. Tuy nhi&ecirc;n, phi&ecirc;n quay đ&atilde; ghi nhận c&oacute; 3 người trở th&agrave;nh triệu ph&uacute; nhờ sở hữu c&aacute;c tấm v&eacute; c&oacute; đ&uacute;ng 5 cặp số tr&ugrave;ng với 5 cặp số tương ứng trong kết quả xổ số Powerball, mỗi người sẽ nhận được giải thưởng mỗi giải trị gi&aacute; $1 triệu USD v&agrave; cũng ghi nhận hơn 1,5 triệu tấm v&eacute; tr&uacute;ng thưởng c&aacute;c giải nhỏ với tổng gi&aacute; trị trao thưởng đạt hơn $16,9 triệu USD.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ngược lại với xổ số Powerball th&igrave; kết quả xổ số tự chọn xổ số Mega Millions ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 8 năm 2017 (theo giờ Việt Nam) lại vừa t&igrave;m ra người may mắn nhất tr&uacute;ng giải Jackpot c&oacute; gi&aacute; trị l&ecirc;n đến $393 triệu USD (tương đương 8900 tỷ VNĐ) với c&aacute;c con số chiến thắng l&agrave; 23, 33, 53, 56, 58 v&agrave; con số may mắn Mega Ball m&agrave;u v&agrave;ng l&agrave; 6. Tấm v&eacute; may mắn tr&uacute;ng giải Jackpot lớn thứ Năm trong lịch sử xổ số Mega Millions được mua tại bang Illinois, chưa r&otilde; tấm v&eacute; được người mua mua trực tiếp hay mua th&ocirc;ng qua c&aacute;c dịch vụ mua hộ v&eacute; số.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giải thưởng cho lần quay số kế tiếp của xổ số Mega Millions diễn ra v&agrave;o Thứ Tư ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 8 năm 2017 (theo giờ Việt Nam) v&agrave; quay về mốc $15 triệu USD (tương đương 340 tỷ VNĐ).</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: center;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><img alt="" src="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/82/19/20/821920ac0292d2a491ea0b050b288f8e.png" style="width: 560px; height: 292px;" /></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: center;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xổ số Mega Millions t&igrave;m ra chủ nh&acirc;n tấm v&eacute; tr&uacute;ng 8900 tỷ VNĐ</span></span></em></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xem th&ecirc;m: </span><strong><a href="https://plus.google.com/communities/102994898613709647973"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://plus.google.com/communities/102994898613709647973</span></a></strong></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở Mỹ, nhiều người tr&ecirc;n khắp thế giới cũng muốn thử vận may trở th&agrave;nh triệu ph&uacute; thế giới chỉ sau một đ&ecirc;m trong t&igrave;nh h&igrave;nh giải jackpot của Xổ Số Powerball vừa ch&iacute;nh thức tăng vọt l&ecirc;n mốc hấp dẫn trị gi&aacute; $430 triệu USD tương đương hơn 9800 tỷ VNĐ sau phi&ecirc;n quay thưởng chưa t&igrave;m ra người may mắn nhất tr&uacute;ng giải jackpot v&agrave;o ng&agrave;y 13/8/2017 (theo giờ Việt Nam) . Đ&acirc;y l&agrave; giải jackpot lớn thứ 10 trong lịch sử của xổ số Powerball, v&agrave; l&agrave; 1 trong 3 giải jackpot lớn nhất của xổ số Powerball kể từ đầu năm 2017.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">PowerBall l&agrave; giải xổ số lớn nhất ở Mỹ v&agrave; cũng được xem như giải xổ số lớn nhất h&agrave;nh tinh t&iacute;nh cho đến thời điểm hiện tại. Người mua v&eacute; số Powerball c&oacute; thể mua trực tiếp tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n v&eacute; c&oacute; mặt ở 43 bang của &nbsp;Mỹ, thủ đ&ocirc; Washington, Puerto Rico v&agrave; quần đảo Virgin. Tuy nhi&ecirc;n điều th&uacute; vị đ&oacute; l&agrave; xổ số PowerBall kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ m&agrave; tất cả c&ocirc;ng d&acirc;n của mọi quốc gia tr&ecirc;n thế giới điều c&oacute; thể tham gia thử vận may với giải xổ số n&agrave;y.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height:1.28;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tại Việt Nam, nhiều người chọn h&igrave;nh thức nhờ người th&acirc;n đang sống ở Mỹ mua hộ v&eacute; số Mega Milions v&agrave; Power Ball. Một h&igrave;nh thức kh&aacute;c cũng được nhiều người mua kh&aacute;c lựa chọn đ&oacute; l&agrave; đặt mua trực tuyến th&ocirc;ng qua c&aacute;c trang web cung cấp dịch vụ mua hộ v&eacute; số đang ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n thịnh h&agrave;nh ở nhiều nước tr&ecirc;n thế giới.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ng&agrave;y nay, Việt Nam cũng đ&atilde; c&oacute; xổ số kiểu Mỹ của Vietlott l&agrave; xổ số Mega 6/45 tối thiểu 12 tỷ v&agrave; xổ số Power 6/55 tối thiểu l&agrave; 30 tỷ VNĐ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n ủng hộ việc người d&acirc;n mua xổ số để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước.</span></span></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ngo&agrave;i ra, để chọn được con số may mắn trong ng&agrave;y, bạn c&oacute; thể tham khảo tại: </span></span><strong><a href="https://flipboard.com/@soicaulode"><span style="background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt; font-style: italic; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">SOI CẦU BẠCH THỦ L&Ocirc; ĐỀ &nbsp;CH&Iacute;NH X&Aacute;C NHẤT H&Ocirc;M NAY</span></a></strong></span></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify;">
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-350ba254-e4ca-9275-76b3-1f38b3ea74b3"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></span></span></p>
<div>
&nbsp;</div>
Last edited by coolboy10296 at Aug 15, 2017,
#2
coolboy10296 Hello mate!
You missed the new members sandbox a little bit, here we fix bugs, and it's there that you should introduce yourself. Moving the thread.
Ultimate Guitar official Support Portal
If you create a ticket by contacting the Support Team directly at forum-support[@]ultimate-guitar.com you'll receive a personal answer by email within 24 hours.