#1
hi,

i have a collection of Jay Chou's music in guitar TAB and video f my guitar solo ...check it out at

wo bu pei
pu gong ying de yue ding
cai hong
zhui chang de dian ying
hei she you mo
ju hua tai
qing tian

and more...